Morotens lagar

 1. Moroten är alltets enhet.
 2. Moroten är Ande och Grönsak. Tvåenigheten. Tanken bringar konflikt men är ändå enhet och Fruktighet. 
 3. Moroten är Ande, Glädje och Grönsak. Treenigheten.

Moroten=Mor-Roten=Moder-Roten= Ande!

Moroten=Urglädje!

Moroten=Den/Hen/Grönsak/Solljus och Tillväxt

 1. Moroten är evig i sitt kretslopp som Tid, Rum, Glädje och Grönsak. Den Allomfattande Mor-Roten!
 2. Moroten är orsak och verkan. Därför är Mor-Roten Rättvisa, Vänskap, Trevnad och Lycka. 
 3. Moroten är evig Fortplantning. Mor-Rotens Ande, Grönsak och Ljus dess bärare.
 4. Moroten existerar bortom begreppen och bär upp människorna genom epokerna. 
 5. Moroten styr det eviga kretsloppet och verkar genom tid och rum. Ingen hemlighet är för stor eller för liten för Moroten att se!
 6. Moroten är begynnelse utan slut- Alltet- Moder-Roten!

Moroten är perfektion ur ingenting och ändå tre gånger tredubbelt kunnig i allt!

Hell Moroten!

Hell Dess Profet, Ushiri!

 1. Moroten är alltets enhet.
 2. Moroten är Ande och Grönsak. Tvåenigheten. Tanken bringar konflikt men är ändå enhet och Fruktighet. 
 3. Moroten är Ande, Glädje och Grönsak. Treenigheten.

Moroten=Mor-Roten=Moder-Roten= Ande!

Moroten=Urglädje!

Moroten=Den/Hen/Grönsak/Solljus och Tillväxt

 1. Moroten är evig i sitt kretslopp som Tid, Rum, Glädje och Grönsak. Den Allomfattande Mor-Roten!
 2. Moroten är orsak och verkan. Därför är Mor-Roten Rättvisa, Vänskap, Trevnad och Lycka. 
 3. Moroten är evig Fortplantning. Mor-Rotens Ande, Grönsak och Ljus dess bärare.
 4. Moroten existerar bortom begreppen och bär upp människorna genom epokerna. 
 5. Moroten styr det eviga kretsloppet och verkar genom tid och rum. Ingen hemlighet är för stor eller för liten för Moroten att se!
 6. Moroten är begynnelse utan slut- Alltet- Moder-Roten!

Moroten är perfektion ur ingenting och ändå tre gånger tredubbelt kunnig i allt!

Hell Moroten!

Hell Dess Profet, Ushiri!

—– English version below —–

The Carrot is the unity of The All!
The Carrot is Spirit and Vegetable. The Duality. The thought brings conflict but it is still unity and Fruitiness.
The Carrot is Spirit, Joy and Vegetable. The Trinity.
The Carrot=The Care-Root=The Root that Cares =Spirit.
The Carrot=The Prime Joy, The Ur-Joy.
The Carrot=It/Ze/The Vegetable/Sunlight and Growth.
The Carrot is eternal in its cycle as Time, Space, Joy and Vegetable. The All-surrounding Care-Root!
The Carrot is cause and effect. Therefore is the Care-Root Justice, Friendship, Comfort and Happiness.
The Carrot is eternal Procreation. The Spirit, the Vegetable and the Light of the Care-Root are its carriers.
The Carrot exists beyond all notions and supports all man kind through the ages.
The Carrot controls the eternal cycle and rules through time and space. Ni secret is too big or too small for the Carrot to see!
The Carrot is beginning without end – The All – The Care-Root!
The Carrot is perfection out of nothing, and is still three times threefold knowing about everything!

Hail the Carrot!
Hail its prophet, Ushiri!

( Submitted by Miko the shrine maiden in 12020)